فیلتر دوره ها

دوره آموزشی electron

calender۱۴۰۲/۰۵/۱۵
درحال برگذاری
ویدیو شماره102

رایگان

دوره آموزشی celery

calender۱۴۰۲/۰۵/۱۵
درحال برگذاری
ویدیو شماره101

150,000 تومان

دوره آموزشی bootstrap

calender۱۴۰۲/۰۵/۱۵
درحال برگذاری
ویدیو شماره100

رایگان

آموزش تخصصی وردپرس

calender۱۴۰۲/۰۴/۰۱
درحال برگزاری
ویدیو شماره44

4,000,000 تومان

دوره آموزشی Vue Js

calender۱۴۰۲/۰۴/۰۱
درحال برگزاری
ویدیو شماره43

2,000,000 تومان

دوره آموزشی Type Script

calender۱۴۰۲/۰۴/۰۱
درحال بارگزاری
ویدیو شماره42

رایگان

دوره آموزشی Tailwind

calender۱۴۰۲/۰۴/۰۱
درحال برگزاری
ویدیو شماره41

رایگان

دوره پروژه فروشگاهی با جنگو و ری اکت

calender۱۴۰۲/۰۴/۰۱
درحال برگزاری
ویدیو شماره40

2,500,000 تومان

دوره آموزشی تخصصی سئو

calender۱۴۰۲/۰۴/۰۱
درحال برگزاری
ویدیو شماره39

3,000,000 تومان

دوره آموزشی Rest

calender۱۴۰۲/۰۴/۰۱
درحال برگزاری
ویدیو شماره38

300,000 تومان

دوره آموزشی Redux

calender۱۴۰۲/۰۴/۰۱
درحال بارگزاری
ویدیو شماره36

400,000 تومان

دوره آموزشی Redis

calender۱۴۰۲/۰۴/۰۱
درحال برگزاری
ویدیو شماره37

350,000 تومان

دوره آموزشی ری اکت

calender۱۴۰۲/۰۴/۰۱
درحال برگزاری
ویدیو شماره34

2,000,000 تومان

دوره آموزشی Rbbit MQ

calender۱۴۰۲/۰۴/۰۱
درحال برگزاری
ویدیو شماره31

1,000,000 تومان

دوره آموزشی پایتون

calender۱۴۰۲/۰۴/۰۱
درحال برگزاری
ویدیو شماره35

رایگان

دوره آموزشی Postgresql

calender۱۴۰۲/۰۴/۰۱
درحال برگزاری
ویدیو شماره32

1,500,000 تومان

دوره آموزشی php

calender۱۴۰۲/۰۴/۰۱
درحال برگزاری
ویدیو شماره33

1,000,000 تومان

دوره آموزشی کتابخانه OpenCv در پایتون

calender۱۴۰۲/۰۴/۰۱
درحال برگزاری
ویدیو شماره24

800,000 تومان

دوره آموزشی شی گرایی در پایتون

calender۱۴۰۲/۰۴/۰۱
درحال برگزاری
ویدیو شماره25

رایگان

دوره آموزشی شی گرایی در جاوا اسکریپت

calender۱۴۰۲/۰۴/۰۱
درحال برگزاری
ویدیو شماره26

رایگان

دوره آموزش Nuxt Js

calender۱۴۰۲/۰۴/۰۱
درحال بارگزاری
ویدیو شماره27

1,500,000 تومان

دوره آموزشی Nginx

calender۱۴۰۲/۰۴/۰۱
درحال بارگزاری
ویدیو شماره30

رایگان

دوره آموزش Next

calender۱۴۰۲/۰۴/۰۱
درحال برگزاری
ویدیو شماره28

1,500,000 تومان

دوره آموزشی مفاهیم اولیه شبکه برای وب

calender۱۴۰۲/۰۴/۰۱
درحال برگزاری
ویدیو شماره29

رایگان

دوره آموزشی MUI

calender۱۴۰۲/۰۴/۰۱
درحال برگزاری
ویدیو شماره22

رایگان

دوره آموزشی کالی لینوکس

calender۱۴۰۲/۰۴/۰۱
درحال برگزاری
ویدیو شماره23

1,000,000 تومان

دوره آموزشی جاوا اسکریپت

calender۱۴۰۲/۰۴/۰۱
درحال برگزاری
ویدیو شماره21

800,000 تومان

دوره آموزشی GraphQl در react

calender۱۴۰۲/۰۴/۰۱
درحال برگزاری
ویدیو شماره20

400,000 تومان

آموزش html

calender۱۴۰۲/۰۴/۰۱
درحال برگزاری
ویدیو شماره19

رایگان

دوره آموزشی GraphQl در پایتون

calender۱۴۰۲/۰۴/۰۱
درحال برگزاری
ویدیو شماره18

400,000 تومان

دوره آموزشی Golang

calender۱۴۰۲/۰۴/۰۱
درحال برگزاری
ویدیو شماره17

2,000,000 تومان

آموزش گیت و گیت هاب

calender۱۴۰۲/۰۴/۰۱
درحال بارگزاری
ویدیو شماره16

رایگان

دوره آموزشی Docker

calender۱۴۰۲/۰۴/۰۱
درحال برگزاری
ویدیو شماره13

800,000 تومان

دوره آموزشی elasticsearch

calender۱۴۰۲/۰۴/۰۱
درحال برگزاری
ویدیو شماره14

رایگان

دوره آموزشی Fast API

calender۱۴۰۲/۰۴/۰۱
درحال برگزاری
ویدیو شماره11

600,000 تومان

دوره آموزشی دیزاین پترن

calender۱۴۰۲/۰۴/۰۱
درحال برگزاری
ویدیو شماره15

200,000 تومان

دوره آموزشی جنگو

calender۱۴۰۲/۰۴/۰۱
درحال برگزاری
ویدیو شماره12

2,400,000 تومان

دوره آموزشی Css

calender۱۴۰۲/۰۴/۰۱
درحال برگزاری
ویدیو شماره10

رایگان

دوره آموزشی Web Scraping

calender۱۴۰۲/۰۴/۰۱
درحال برگزاری
ویدیو شماره8

500,000 تومان

دوره کامل CI/CD

calender۱۴۰۲/۰۴/۰۱
درحال برگزاری
ویدیو شماره7

1,000,000 تومان

آموزش Burp Suite

calender۱۴۰۲/۰۴/۰۱
درحال برگزاری
ویدیو شماره9

رایگان

آموزش Bash Script

calender۱۴۰۲/۰۴/۰۱
درحال برگزاری
ویدیو شماره6

رایگان

آموزش انگولار

calender۱۴۰۲/۰۴/۰۱
درحال برگزاری
ویدیو شماره5

3,000,000 تومان

15 کتابخانه کاربردی در Js

calender۱۴۰۲/۰۴/۰۱
درحال برگزاری
ویدیو شماره4

رایگان